مسافر
منم مثل تو خاطره دارم
نگارش در تاريخ چهارشنبه دهم تیر 1388 توسط مسافر