مسافر
منم مثل تو خاطره دارم
نگارش در تاريخ چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ توسط مسافر